Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Legemiddelskader

Legemiddelskader Advokat TromsøDersom legen har gitt deg feil eller for mye medisin, er det nærliggende å anse skaden oppstått ved behandling og ikke ved bruk av legemiddelet. Det kan da være tale om søknad om pasientskadeerstatning.

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk eller utprøving av et legemiddel, kan du kreve erstatning for skade oppstått som følge av bruken.

Norsk Pasientskadeerstatning

Krav om erstatning skal sendes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknader om erstatning på vegne av Legemiddelforsikringen. Alle produsenter, importører og utprøvere av legemidler i Norge er dekket gjennom denne ordningen.

Jeg bistår med å sende krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning.

Dersom du er påført en skade som følge av et legemiddel gitt før 1989, må erstatningskravet fremmes direkte mot produsenten av legemiddelet.

Saksgang

Ved mottatt krav, vil NPE starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere og komme med opplysninger underveis.

Dersom du får medhold i ditt krav om erstatning fra NPE, vil du få dekket nødvendige utgifter til advokathjelp for å fastsette erstatningsbeløpet.

Dersom du får avslag eller ikke er fornøyd med NPE’s vedtak, kan saken bringes inn for domstolen.

Søknad om erstatning må sendes i tide

Det løper en foreldelsesfrist på 3 år fra den dagen du blir klar over at du er påført en skade som følge av bruk eller utprøving av legemiddelet. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Av erfaring kan det gå flere år før pasienten er klar over at han er påført en skade. Denne fristen avbrytes ved melding om skade til NPE.

Hva kan du kreve erstattet?

1. Merutgifter

Merutgifter er alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av skaden. F.eks egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner, transport, hjelpemidler, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn m.v. kan kreves erstattet. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet.

2. Inntektstap

Det er det faktiske inntektstapet man har som kan kreves erstattet. Inntektstapet oppstår normalt ikke før det har gått ett år. En arbeidstaker har normalt krav på sykepenger fra NAV i ett år. Dersom man ikke er i stand til å gå tilbake på jobb etter endt sykemeldingsperiode søkes det normalt om arbeidsavklaringspenger fra NAV, men disse er som regel noe lavere enn det som ble utbetalt i sykepenger. Skadelidte har da krav på å få erstattet differansen.

Fremtidig inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på oppgjørstidspunktet. Dette vil si at det blir fastsatt en nåverdi på inntekter som vil komme fortløpende i en rekke år fremover og der fordelen ved å få hele engangserstatningen er trukket fra.

3. Utgifter til arbeidsoppgaver i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Dersom skaden er av et slikt omfang at du har problemer med å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet kan du ha krav på å få erstattet tapet ditt. Det er viktig å være klar over at man kan kreve erstatning for den gratis hjelpa man mottar fra familie og venner.

4. Mènerstatning

Dersom du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, kan du kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

I praksis må skadelidte ha fått et medisinsk mèn på 15 % eller mer for å ha krav på mènerstatning. Mènvurderingen blir foretatt av en sakkyndig lege. Vanligvis vil det ta flere år før selskapet innhenter en mènvurdering. Dette er fordi det tar vanligvis to til tre år før en skade har stabilisert seg

Har søker på skadetidspunktet ikke fylt 16 år, utmåles mènerstatningen etter reglene om standardisert erstatning til barn.

Mer informasjon

Brosjyre, lovtekst, skademelding og utfyllende informasjon finner du på www.npe.no og på www.legemiddelforsikringen.no.

 

Jeg tilbyr en uforpliktende samtale

Ring 990 84 444
Advokatfirmaet Lindstrøm AS