Advokatfirmaet Lindstrøm AS

ERSTATNING ETTER MOBBING

27 300 ELEVER BLE MOBBET I GRUNNSKOLEN I 2018

«16,1 prosent av elevene som ble mobbet av andre elever svarte at skolen visste om mobbing men ikke gjorde noe», se https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2018-mobbing-og-arbeidsro/

Mange barn har opplevd å bli utsatt for mobbing i barne- og ungdomsskolen. Dersom skolen ikke har overholdt sin plikt til å sikre barnet et trygt og godt psykososialt skolemiljø, kan barnet ha krav på erstatning fra kommunen.

Hvilke plikter har skolen 

  • Skolens arbeidere skal følge med at ingen elever blir utsatt for mobbing, og gripe inn dersom det er mulig.
  • Skolens arbeidere skal varsle rektor dersom de har mistanke om eller får kjennskap til at en elev blir utsatt for mobbing.
  • Ved mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for mobbing, skal skolen snarest undersøke saken.
  • Hvis undersøkelsen viser at en elev blir utsatt for mobbing eller eleven sier det selv, skal skolen iverksette tiltak.
  • Dersom en arbeider på skolen får mistanke om at en annen arbeider på skolen utsetter en elev for mobbing, skal rektor varsles.

Erstatning etter mobbing i barne- og ungdomsskolen

Ettersom kommunen eier grunnskolen, er det kommunen som er ansvarlig hvis skolens arbeidere bryter sine plikter etter opplæringslova. Dersom en elev har blitt mobbet og skolens håndtering av saken lå utenfor det eleven med rimelighet kunne forvente av skolen, kan eleven ha krav på erstatning fra kommunen.

Ved vurderingen av om kommunens ansatte har handlet slik at krav på erstatning foreligger, er det som regel tale om ansvar for kumulative feil. Altså er det ikke nødvendig å påvise at den enkelte arbeider har gjort feil eller forsømmelser. Hendelser hvor ulike arbeidere på skolen har stått for ulike forsømmelser av omsorgsplikten overfor eleven, kan ses under ett.

Eksempler fra rettspraksis

Det finnes flere eksempler fra rettspraksis på at mobbeofferet har krevd erstatning mange år etter skolegangen ble fullført. Dette fordi skadene og omfanget ofte ikke viser seg før mobbeofferet er blitt voksen. I 2012 avsa Høyesterett dom i en sak om en gutt som ble mobbet i tidsrommet 1987-1993. Gutten ble mobbet gjennom hele barneskolen. Høyesterett kom til at skolen ikke hadde gjort det som med rimelighet kunne forventes av skolen, selv om tiltak var iverksatt. Skolen ble kritisert for at tiltakene først og fremst rettet oppmerksomhet mot mobbeofferet. Skolens tiltak gikk ut på å få mobbeofferet til å utvikle bedre sosiale ferdigheter og at han og mobberne skulle skvære opp og bli venner, i stedet for å fokusere mer på atferden til de som mobbet. I tillegg mente Høyesterett at tiltak burde vært iverksatt tidligere. Mobbeofferet ble tilkjent erstatning på kr. 926 000.

I saken av 25. april 2019 på NRK.no kan du se en oversikt over utbetalinger fra norske kommuner til mobbeofre fra 2012-2019. https://www.nrk.no/innlandet/ringsaker-kommune-ma-betale-1_2-millioner-kroner-i-erstatning-til-mobbeoffer-1.14527576

Det bemerkes at ikke alle mobbesakene går til retten. Sakene kan også løses ved at det inngås forlik med kommunen.

Dersom du har blitt utsatt for mobbing og tror du kan ha krav på erstatning, er du velkommen til å ta kontakt.

Ring 990 84 444 eller benytt kontaktskjemaet for bestilling av en uforpliktende samtale.

 

 

Advokatfirmaet Lindstrøm AS