Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Pasientskade

Pasientskade - TromsøPasientskade er oppstått fordi det har skjedd en feil under behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølgning på private og offentlige sykehus, kommunehelsetjenesten, under ambulansetransport eller under andre private og offentlige helsetjenester.

Uansett hvor skaden voldes, omfattes den av loven hvis den er voldt av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens. Ved siden av tradisjonelle profesjoner som lege, jordmor og sykepleiere, omfattes også psykolog, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor, helsesøster, farmasøyt mv. av reglene om pasientskadeerstatning.

Vi bistår i alle prosessene:

  • Søknad om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning
  • Klage til Pasientskadenemnda
  • Domstolsbehandling

Er du usikker på om du bør søke pasientskadeerstatning, anbefaler jeg deg å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Søknad om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Det er NPE som behandler alle søknadene om pasientskadeerstatning. Pasientskader meldes på eget skjema til NPE.

Trykk her hvis du vil vite mer om saksbehandlingen i NPE

Klage til Pasientskadenemnda (PSN)

Dersom man ikke er enig i avgjørelsen til NPE kan saken klages inn for Pasientskadenemnda. Klagen må sendes innen tre uker. Pasientskadenemnda behandler over 1.500 klagesaker pr. år.

Trykk her hvis du vil vite mer om saksbehandlingen i PSN

Domstolsbehandling

Ved avslag på erstatning i Pasientskadenemnda kan saken bringes inn for tingretten innen 6 måneder. Etter 6-månedersfristen er saken rettskraftig, altså endelig. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre videre etter et avslag i PSN, anbefaler jeg deg om å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Søknad om erstatning må sendes i tide

Dersom du ikke melder skaden til NPE innen 3 år etter at du ble klar over skaden, foreldes kravet om erstatning. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Av erfaring kan det gå flere år før pasienten er klar over at man er påført en varig skade. De aller fleste tror og håper at skaden skal leges. Pasienter kan også ha vært så syk eller skadet at de av den grunn ikke har meldt skaden før etter flere år, men likevel fått erstatning.

Hva kan du kreve erstattet?

1. Merutgifter

Merutgifter er alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av skaden. F.eks egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner, transport, hjelpemidler, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn m.v. kan kreves erstattet. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet. Dette er fordi det er den som fremsetter erstatningskravet som også må sannsynliggjøre tapet.

2. Inntektstap

Det er det faktiske inntektstapet man har som kan kreves erstattet. Utbetalinger fra blant annet NAV og andre pensjoner kommer til fradrag i erstatningssummen.

Fremtidig inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på oppgjørstidspunktet. Dette vil si at det blir fastsatt en nåverdi på inntekter som vil komme fortløpende i en rekke år fremover og der fordelen ved å få hele engangserstatningen er trukket fra.

3. Utgifter til arbeidsoppgaver i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Dersom skaden er av et slikt omfang at du har problemer med å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet, kan du ha krav på å få erstattet tapet ditt. Det er viktig å være klar over at man kan kreve erstatning for den gratis hjelpa man mottar fra familie og venner.

4. Mènerstatning

Dersom man har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, kan man kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og er en erstatning for ikke-økonomisk tap.

I praksis må du ha fått et medisinsk mèn på 15 % eller mer for å ha krav på mènerstatning. Mènvurderingen blir foretatt av en sakkyndig lege.

Har søker på skadetidspunktet ikke fylt 16 år, utmåles mènerstatningen etter reglene om standardisert erstatning til barn.

5. Oppreisning – Erstatning for ”tort og svie”

Dersom man har vært utsatt for en alvorlig feil kan det hende man kan kreve oppreisning direkte fra skadevolder. NPE utbetaler ikke oppreisningerstatning. I de fleste pasientskadesakene er det ikke tale om å kreve oppreisning fra skadevolder. Dette er fordi det er vanskelig å sannsynliggjøre at en helsemedarbeider eller en institusjon har voldt skaden ved forsett eller ved grov uaktsomhet, men i noen tilfeller er det på sin plass å kreve oppreisning. I slike alvorlig saker er som regel Helsetilsynet koblet inn. Dersom Helsetilsynet ikke er varslet er det noe jeg kan være behjelpelig med.

For nærmere informasjon om pasientskadeerstatning, se NPEs egen hjemmeside: www.npe.no.

Ring 990 84 444 eller benytt kontaktskjemaet for å komme i kontakt med en av advokatene.

Advokatfirmaet Lindstrøm AS