Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Trafikkskade

Har du vært innblandet i et trafikkuhell enten som sjåfør, passasjer eller fotgjenger kan du ha krav på erstatning.

Trafikkskade - Advokat TromsøEtter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for alle kjøretøy. Ansvarsforsikringen skal dekke skaden og/eller tapet som oppstår som følge av ulykken. Dersom kjøretøyet ikke er forsikret kan du kreve erstatning av Trafikkforsikringsforeningen.

Ansvaret for skaden er objektiv, det vil si at ansvaret er uavhengig av skyld. Du har dermed krav på erstatning selv om det er din egen feil at du er blitt skadet.

Bruk av advokat

Det kan være lurt å bruke advokat i trafikkskadesakene. Regelverket om utmåling av erstatning er komplisert og det kan være vanskelig ”å tale sin egen sak”.

De aller fleste skadelidte har krav på å få dekket sine advokatutgifter i forbindelse med behandlingen av saken hos forsikringsselskapet.

Er du usikker på hva du vil gjøre, anbefaler jeg deg å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Frist for å melde trafikkskader

Skaden må meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner erstatningskravet.

Uavhengig av meldefristen løper det en 3 års foreldelsesfrist. Dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 3 år etter at du ble klar over skaden, foreldes kravet på erstatning. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Min erfaring er at det kan gå flere år før man er klar over at man er påført en varig skade. De aller fleste tror og håper at skaden skal leges.

Andre forsikringsutbetalinger

Det er viktig å være klar over at du kan ha personforsikringer som kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra det ansvarlige forsikringsselskapet. De fleste har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler på slike private personforsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring, pensjonsforsikring og forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Slike forsikringer er for eksempel yrkesskadeforsikring, personalgaranti og gruppelivsforsikring.

Hva kan du kreve erstattet?

1. Merutgifter

Merutgifter er alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av skaden. F.eks egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner, transport, hjelpemidler, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn m.v. kan kreves erstattet. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet.

2. Inntektstap

Det er det faktiske inntektstapet man har som kan kreves erstattet. Inntektstapet oppstår normalt ikke før det har gått ett år. En arbeidstaker har normalt krav på sykepenger fra NAV i ett år. Dersom man ikke er i stand til å gå tilbake på jobb etter endt sykemeldingsperiode søkes det normalt om arbeidsavklaringspenger fra NAV, men disse er som regel noe lavere enn det som ble utbetalt i sykepenger. Skadelidte har da krav på å få erstattet differansen.

Fremtidig inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på oppgjørstidspunktet. Dette vil si at det blir fastsatt en nåverdi på inntekter som vil komme fortløpende i en rekke år fremover og der fordelen ved å få hele engangserstatningen er trukket fra.

3. Utgifter til arbeidsoppgaver i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Dersom skaden er av et slikt omfang at du har problemer med å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet kan du ha krav på å få erstattet tapet ditt. Det er viktig å være klar over at man kan kreve erstatning for den gratis hjelpa man mottar fra familie og venner.

4. Mènerstatning

Dersom du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, kan du kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

I praksis må skadelidte ha fått et medisinsk mèn på 15 % eller mer for å ha krav på mènerstatning. Mènvurderingen blir foretatt av en sakkyndig lege. Vanligvis vil det ta flere år før selskapet innhenter en mènvurdering. Dette er fordi det tar vanligvis to til tre år før en skade har stabilisert seg og i tillegg er det ventelister hos spesialistene.

Har søker på skadetidspunktet ikke fylt 16 år, utmåles menerstatningen etter reglene om standardisert erstatning til barn.

5. Oppreisning – Erstatning for ”tort og svie”

Dersom du har vært utsatt for en ulykke der skadevolder har voldt skaden ved forsett eller ved grov uaktsomhet kan du kreve oppreisning. I de fleste trafikkskadesakene er det ikke tale om å kreve oppreisning fra skadevolder. Dette er fordi det er vanskelig å sannsynliggjøre at en sjåfør har voldt skaden ved forsett eller ved grov uaktsomhet, men i noen tilfeller er det på sin plass å kreve oppreisning, for eksempel der en sjåfør har vært påvirket av alkohol eller har kjørt meget uforsvarlig.

Ring 990 84 444 eller benytt kontaktskjemaet for å komme i kontakt med en av advokatene.

Advokatfirmaet Lindstrøm AS