Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Voldsoffererstatning

Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som har krenket livet, helsen eller friheten din, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

Voldsoffererstatning advokat TromsøHvis et barn har opplevd vold mot en nærstående person, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, har barnet rett til voldsoffererstatning. Ved dødsfall kan de etterlatte ha rett på erstatning.

Voldsoffererstatning ytes selv om gjerningspersonen ikke kan straffes fordi vedkommende var utilregnelig eller under 15 år.

Alle som er blitt skadet i Norge etter 1. januar 1975 kan få erstatning etter ordningen med voldsoffererstatning. For de som er skadet før 1. januar 1975 gjelder ikke denne ordningen. For skader før 1. januar 1975, kan en søke om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning.

Skadet i utlandet?

Dersom du er blitt skadet i utlandet, kan du i noen tilfeller få erstatning. Hovedregelen er at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde. Vær oppmerksom på at det kan gjelde andre meldefrister i utlandet enn det som gjelder i Norge.

Søknad om erstatning sendes på eget skjema

Søknad om erstatning sendes på eget skjema til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i Vadsø.

Jeg bistår med utfylling av søknadsskjema.

Klage over vedtak fra Kontoret for voldsofferstatning

Vedtaket fra KFV kan påklages innen tre uker til Erstatningsnemnda for voldsofre. Det er Statens sivilrettsforvaltning som er sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsofre.

Frist for å søke erstatning

Søknaden om voldsoffererstatning må være fremsatt for KFV før erstatningskravet mot skadevolder er foreldet. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremmes før skadevolderens eventuelle straffeansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Voldsoffererstatningens øvre og nedre grense

Du får ikke erstatning dersom tapet er mindre enn tusen kroner. Fra 1. juli 2001 ble høyeste erstatning økt til 20 ganger folketrygdens grunnbeløp, som utgjør kr 1.642.440. Ved lovendring som trådte i kraft 1. januar 2009 er høyeste erstatning økt til 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Dette vil gjelde for straffbare handlinger som har funnet sted etter 1. januar 2009.

Ved lovendring som trådte i kraft 30. mars 2012 er nå høyeste erstatning økt til 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Dette vil gjelde for straffbare handlinger som har funnet sted etter 1. januar 2011.

Fra 01.05.12 utgjør ett grunnbeløp kr. 82.122.

Ble du skadet av en straffbar handling foretatt før 1. juli 2001, er høyeste erstatning kr 200 000. For skader påført før 1. januar 1994 er maksimalbeløpet kr 150 000.

Når erstatningsbeløpet bestemmes, blir penger du får fra andre trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer eller erstatning fra den som skadet deg.

Hva kan du kreve erstattet?

1. Merutgifter

Merutgifter er alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av skaden. F.eks egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner, transport, hjelpemidler, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn m.v. kan kreves erstattet. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet.

2. Inntektstap

Det er det faktiske inntektstapet man har som kan kreves erstattet. Inntektstapet oppstår normalt ikke før det har gått ett år. En arbeidstaker har normalt krav på sykepenger fra NAV i ett år. Dersom du ikke er i stand til å gå tilbake på jobb etter endt sykemeldingsperiode søkes det normalt om arbeidsavklaringspenger fra NAV, men arbeidsavklaringspenger er som regel noe lavere enn det som ble utbetalt i sykepenger. Du har da krav på å få erstattet differansen.

Fremtidig inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på oppgjørstidspunktet. Dette vil si at det blir fastsatt en nåverdi på inntekter som vil komme fortløpende i en rekke år fremover og der fordelen ved å få hele engangserstatningen er trukket fra.

3. Utgifter til arbeidsoppgaver i hjemmet – hjemmearbeidserstatning

Dersom skaden er av et slikt omfang at du har problemer med å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet kan du ha krav på å få erstattet tapet ditt. Det er viktig å være klar over at man kan kreve erstatning for den gratis hjelpa man mottar fra familie og venner.

4. Mènerstatning

Dersom du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, kan du kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

I praksis må skadelidte ha fått et medisinsk mèn på 15 % eller mer for å ha krav på mènerstatning. Mènvurderingen blir foretatt av en sakkyndig lege.

Har søker på skadetidspunktet ikke fylt 16 år, utmåles menerstatningen etter reglene om standardisert erstatning til barn.

5. Oppreisning – Erstatning for ”tort og svie”

Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler oppreisningserstatning i tillegg til ovennevnte erstatningsposter.

Brosjyre, lovtekst, søknadsskjema og utfyllende informasjon finner du på www.voldsoffererstatning.no

 

Jeg tilbyr en uforpliktende samtale

Ring 990 84 444
Advokatfirmaet Lindstrøm AS