Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Priser

Salær beregnes hovedsakelig på grunnlag av medgått tid. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres.

Timeprisen er avhengig av hvilket rettsområde det gis bistand i og vår erfaring med sakstypen.

Vi følger Den Norske Advokatforeningen salærveiledning for timeføring og muligheten til å klage på advokatsalæret.

Innledende samtale om saken er gratis. Videre bistand avtales nærmere i en egen oppdragsbekreftelse.

Timeprisen vil fremkomme av oppdragsbekreftelsen for oppdraget. Veiledende priser per time er fra kr. 1.400 – 2.200.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktig og salær vil bli fakturert med et tillegg på 25 % merverdiavgift til staten. Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyrer til det offentlige kommer i tillegg.

For trafikk- og yrkesskadde

PriserBilansvarsselskapet og yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke dine ”rimelige og nødvendige” utgifter til juridisk bistand under utredning av saken. Hva som anses ”rimelig og nødvendig” i denne sammenheng er det i praksis ulike oppfatninger om, men som hovedregel dekkes dine utgifter.

Retthjelpsforsikring

En rettshjelpsforsikring vil også kunne dekke dine advokatutgifter fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom deg og selskapet. Man anser en tvist oppstått når det foreligger uenighet om ansvaret eller om den tilbudte erstatning.

Det er ikke alle som er klar over at de har en rettshjelpsforsikring. En rettshjelpsforsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa eller innboforsikring. Den totale forsikringssum er normalt kr 100.000,-. De fleste forsikringsselskap krever at klienten betaler en egenandel på mellom kr 3.000 og 4.000 og videre 20 % av det overskytende.

Dersom du oppfyller inntektskravene til fri rettshjelp, kan det søkes om fri sakførsel i saken.

Pasientskadesaker

PriserI saker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker som hovedregel ikke NPE dine advokatutgifter før de har fattet et vedtak om at du har krav på erstatning. Det vil si at du ikke får dekket dine juridiske kostnader dersom du søker hjelp hos en advokat for å få råd om du bør søke erstatning, hjelp til å fylle ut søknadsskjema og/eller bistand underveis før du mottar et positivt vedtak fra NPE. Begrunnelsen for dette er at du kan ta kontakt med NPE pr. telefon for å få bistand direkte fra dem eller du kan ta kontakt med pasientombudet.

I de mer kompliserte og omfattende sakene, vil NPE i noen tilfeller dekke utgifter til advokatbistand fra sakens start. Du kan selv ta kontakt med NPE for å få dette bekreftet eller jeg kan være behjelpelig med å sende en forespørsel om dette til NPE.

NPE dekker som hovedregel rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Det vil si etter at du har fått et positivt vedtak om at du har krav på erstatning.

Klagesak

Ved klage til Pasientskadenemnda vil utgifter til juridisk bistand normalt bli dekket dersom du får medhold i klagen. Uavhengig om du får medhold i klagen eller ikke kan man i særlige tilfeller få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Dette kan eksempelvis være dersom pasienten eller pårørende har vanskeligheter med å forstå innholdet i sakens dokumenter eller fordi de av andre grunner ikke er i stand til å ivareta sine interesser.

Alle som har en klagesak i Pasientskadenemnda kan kreve å få en forhåndsgodkjenning av om man får dekket advokatutgifter.

Det gis i pasientskadesaker normalt ikke fri rettshjelp fra det offentlige.

Rettshjelpforsikring

Dersom du har rettshjelpforsikring gjelder den først dersom du velger å prøve et avslag fra Pasientskadenemnda for domstolene.

Det er ikke alle som er klar over at de har en rettshjelpsforsikring. En rettshjelpsforsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa eller innboforsikring. Den totale forsikringssum er normalt kr. 100.000. De fleste forsikringsselskap krever at klienten betaler en egenandel på kr. 3.000/4.000 og 20 % av det overskytende.

Advokatfirmaet Lindstrøm AS