Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Fri rettshjelp - advokat Tromsø

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne «ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning».

Hva og hvem er fri rettshjelp for?

→  Har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

 • Fritt rettsråd er rådgivning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssystemet
 • Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene

Det er ikke alle sakstyper som faller inn under ordningen. De typiske sakstypene er:

 • Økonomisk oppgjør mellom ektefeller eller samboere
 • Barnefordeling og samvær
 • Personskadeerstatning
 • Oppsigelse i husleieforhold
 • Oppsigelse/avskjedigelse i arbeidsforhold
 • Søknad og klage om voldsoffererstatning
 • Klagesaker etter folketrygdloven
 • Sak for kontrollkommisjonen
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Listen er ikke uttømmende.

Staten har satt en inntektsgrense og en formuesgrense for fri rettshjelp. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er:

 • Kr 246.000,- for enslige
 • Kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-.

I noen få saksområder har Staten påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue, se nærmere om dette under www.frirettshjelp.no

Egenandel

Staten har bestemt at det skal betales egenandeler:

 • Fritt rettsråd: kr 1085,- (pr. 01.01.21)
 • Fri sakførsel: 25% av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger grunndelen. Altså maks kr. 8.680 ,-.

Dersom du har en bruttoinntekt på mindre enn kr. 100.000 skal du ikke betale egenandel. Det skal heller ikke betales egenandel i sakstypene der Staten har påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue.

For spørsmål om fri rettshjelp, se www.frirettshjelp.no

Skjema for fri rettshjelp (Egenerklæring)

Last ned, fyll ut og husk å legge ved kopi av siste ligning og dokumentasjon på dagens lønn/stønad/trygd.

Skjema for fri rettshjelp

Advokatfirmaet Lindstrøm AS