Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen.

Har du krav på fri rettshjelp?

 • Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp, og om du må betale noe selv.
 • Er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp, kan vi sjekke dette for deg. Hvis du ikke har krav på fri rettshjelp, kan vi gi deg et godt tilbud!

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp:

 • Økonomisk oppgjør mellom ektefeller eller samboere
 • Barnefordeling og samvær
 • Personskadeerstatning
 • Klagesaker etter folketrygdloven (ikke sosialstønad)
 • Oppsigelse i husleieforhold
 • Oppsigelse/avskjedigelse i arbeidsforhold
 • Sak for kontrollkommisjonen
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Listen er ikke uttømmende

Staten har satt en inntektsgrense og en formuesgrense for fri rettshjelp i visse sakstyper

 • Kr 350.000,- for enslige
 • Kr 540.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150.000,-.

I noen få saksområder har staten påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue, se nærmere om dette under www.frirettshjelp.no

Egenandel

Staten har bestemt at det skal betales egenandeler:

 • Fritt rettsråd: kr 1.180,- (pr. 01.07.23)
 • Fri sakførsel: 25% av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger grunndelen. Altså maks kr. 9.440,-.

Dersom du har en bruttoinntekt på mindre enn kr. 100.000 skal du ikke betale egenandel. Det skal heller ikke betales egenandel i sakstypene der staten har påtatt seg å dekke advokatutgifter uavhengig av inntekt og formue.

For spørsmål om fri rettshjelp, se www.frirettshjelp.no

Egenerklæring (skjema for fri rettshjelp)

Last ned, fyll ut og husk å legge ved kopi av siste ligning og dokumentasjon på dagens lønn/stønad/trygd.

Fri rettshjelp

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt