Dersom du har vært utsatt for en svikt fra barnevernet, kan du ha krav på erstatning. Det er kommunen som er ansvarlig, som arbeidsgiver til de ansatte i barnevernet.

  • De fleste sakene vi har dreier seg om at det ikke ble fremmet sak om omsorgsovertakelse tidsnok eller ikke i det hele tatt.
  • Vi har også hatt saker der kommunen ikke burde ha satt i gang tiltak og barnet ble påført psykiske skader, som følge av barnevernets innblanding i familien.   

Erstatning etter svikt fra barnevernet må håndteres individuelt for at du skal få korrekt erstatning. 

Erstatningsutmåling

Etter norsk erstatningsrett skal skadelidte ha full erstatning for sitt økonomiske tap. Vi hjelper deg med å identifisere dine tap og finne frem dokumentasjon.

Det er kommet en ny bestemmelse om barneerstatning, men den gjelder kun for skader (de første symptomene) oppstått etter 1. mars 2018. Enn så lenge vil den gamle bestemmelsen om barneerstatning bli benyttet. 

Vi benytter Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader. Et verktøy som også brukes av alle de største forsikringsselskapene, det offentlige og de fleste advokater som jobber med personskade.

Dette kan du da ha krav på dersom du var under 16 år og kommunen har akseptert ansvar i saken: 

Merutgifter

Du har krav på å få erstattet dine merutgifter, som har sammenheng med skadene etter svikten, eksempelvis egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner og transport m.m. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det vil da være lettere å bevise tapet.

Barneerstatning

Det fremgår av loven at du skal ha en samlet engangserstatning for tap i fremtidig erverv og menerstatning på 40 G. Det skal brukes grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Per 1. mai 2021 er 1G kr. 106 399. 

Du får ikke lidt inntektstap og hjemmearbeidserstatning i tillegg. Barneerstatningen omfatter allerede disse erstatningspostene. 

Det er ikke slik at alle får 40G. 40G får du kun dersom du er blitt 100 % varig medisinsk invalid. Vi kjenner ikke til saker der et barn er blitt 100 % varig invalid etter mobbing, men prosenten ligger som regel mellom 0 – 50 %. 

Dersom du for eksempel er blitt 30 % invalid som følge av en PTSD-lidelse, som skyldes mobbingen, har du i dag krav på en barneerstatning på kr 1.276.788.

En invaliditet under 15 % gir ikke rett til erstatning. 

Har foreldrene dine et tap? 

Som utgangspunkt er dine foreldres tap i forbindelse med din personskade også erstatningsrettslig vernet. Dette er fordi foreldre generelt har tilstrekkelig nær tilknytning til barna. 

Tapet på sannsynliggjøres, og det er kun nødvendige og rimelige utgifter man har krav på å få erstattet.  

Det kan dreie seg om utgifter og inntektstap til foreldrene dine ved at dere måtte flytte fordi barnevernet krenket dere. Det kan også dreie seg om at en av foreldrene dine måtte jobbe redusert for å være hjemme med deg i en vanskelig tid.

Oppreisning – Erstatning for ”tort og svie”

Oppreisning er en erstatning for «tort og svie». 

Det er svært sjelden man når frem med et oppreisingskrav i slike saker, men vi ser ikke bort fra at det kan skje i de mest alvorlige tilfellene.

For sent å kreve erstatning?

Traumer fra barndommen kan forårsake psykiske og somatiske sykdommer, samt rus- og sosiale problemer i voksen alder.

Dersom du tror eller er usikker om det kan være for sent å kreve erstatning, snakker vi gjerne med deg om saken. 

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt