Har du fått avslag fra NAV? Vi har lang erfaring med trygdesaker, og bistår deg gjerne.

Se våre resultater i NAV-saker

Klage- og ankeadgang

Hvis du mener at et vedtak er feil, bør det påklages. Du kan få saken overprøvd av NAV Klageinstans og av Trygderetten. Normalt er klage- og ankefristen seks uker fra du mottok vedtaket.

Hvis du ønsker å anke på en kjennelse fra Trygderetten, må dette gjøres innen seks måneder fra kjennelsen kom frem til deg. Anken sendes til lagmannsretten, og vil være gjenstand for domstolsbehandling.

Ung ufør

Ble du alvorlig og varig syk før fylte 26 år? Da kan du ha krav på ung ufør-tillegg. Tillegget kan utgjøre over 40 000 kroner mer i årlig utbetaling av arbeidsavklaringspenger (innvilget før 01.02.20) eller uføretrygd.

Det er ikke alltid NAV begrunner avslag på rettigheter som ung ufør i vedtaket. Du bør derfor være ekstra oppmerksom på dette.

Yrkesskadesak

  • Du kan ha krav på erstatning både fra NAV og forsikringsselskapet dersom du er blitt skadet på jobb.
  • Din arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Ved «godkjent yrkesskade» fra NAV har du krav på en rekke fordeler. Du skal blant annet ikke betale egenandeler til lege og du kan ha krav på dekning av dine medisinutgifter.
  • For å få full dekning er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlig skyldes yrkesskaden.

Les mer om dette:

Fri rettshjelp

NAV-saker er omfattet av ordningen om fri rettshjelp basert på en økonomisk behovsprøving. Vi undersøker om du har krav på fri rettshjelp når vi tar inn saken din. Dersom du får medhold i klagesaken, skal NAV som hovedregel dekke advokatutgiftene som du har hatt i saken. Dette gjelder også saker for Trygderetten.

Har du inntekt og formue under visse grenser, kan du ha krav på fri rettshjelp

Bruk rett advokat

Vi har lang erfaring ved behandling av NAV-klagesaker. Vi har fått endret mange vedtak, og vi vet hva som skal til.

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt