Omgjøring i sak om rettslig klageinteresse – saksbehandlingsfeil hos NAV (Ung ufør)

Klienten fikk innvilget uføretrygd, men uten ung ufør-tillegg. NAV mente at hun ble arbeidsufør etter fylte 26 år, og hun påklaget vedtaket selv. Klageinstansen avviste klagen, fordi de mente at hun ikke hadde rettslig klageinteresse. Det ble vist til hun ville motta minsteytelse, uansett om hun ble ufør før eller etter fylte 26 år.

Vi bisto klienten i ankeomgangen, og viste til at hun kunne få ung ufør-tillegg ved å flytte tidspunktet for arbeidsuførhet til før fylte 26 år. Det var derfor ikke korrekt at hun uansett ville motta minsteytelse. Klageinstansen fastholdt sin vurdering, før de senere omgjorde vedtaket. Klienten fikk dekt store deler av advokatkostandene i saken. 

Saken viser at man må ha god oversikt over regelverket, for på best mulig måte ivareta klientenes interesser. Dette var i utgangspunktet en uproblematisk sak, og NAV anerkjente at de hadde foretatt en saksbehandlingsfeil.

Avslag på ung ufør i tre instanser. Innvilget før saken skulle opp for lagmannsretten

En av våre klienter hadde fått avslag på rettigheter som ung ufør fra NAV Arbeid og ytelser, NAV Klageinstans og Trygderetten. Alle instansene mente at hun ikke hadde dokumentert alvorlig og varig sykdom, og at hun ikke hadde rett til ung ufør. Hun tok kontakt med oss og vi anbefalte rettslig prøving av saken.

Vi innhentet dokumentasjon, som tidligere advokat ikke hadde innhentet og som var nødvendig for å nå frem med kravet. Vi bisto med utfyllende beskrivelse av sakens faktum, som heller ikke var gjort tidligere. Dette bidro til at NAV omgjorde sitt eget vedtak to uker før saken skulle opp for lagmannsretten.

Klienten slapp belastningen med å gjennomføre en muntlig hovedforhandling, og NAV betalte store deler av hennes advokatutgifter. 

Innvilget rettigheter som ung ufør i ankeomgangen 

Vår klient fikk innvilget uføretrygd da han var 28 år, uten rettigheter som ung ufør. Han påklaget vedtaket selv, men fikk avslag.

Han tok kontakt med oss, og vi bisto han i ankesaken. Vi innhentet nødvendig dokumentasjon og fikk frem ytterligere relevante opplysningene i saken. Dette medførte at NAV Klageinstans omgjorde sitt eget vedtak i ankeomgangen. I vedtaket skrev klageinstansen at la vekt på utfyllende informasjon og dokumentasjon i anken, og at kravet var sannsynliggjort. NAV dekket klientens utgifter til advokat.

Innvilget rettigheter som ung ufør etter klage 

Vår klient fikk innvilget uføretrygd da han var 21 år gammel. Til tross for at uførheten inntraff i tidlig alder, fikk han ikke innvilget rettigheter som ung ufør. NAV la til grunn at funksjonssvikten ikke var av et slikt omfang at lovens krav til alvorlighet var oppfylt.

Vi bisto klienten med å innhente nødvendig dokumentasjon og sende en utfyllende klage til NAV. NAV Klageinstans omgjorde vedtaket til NAV Arbeid og ytelser. I vurderingen ble den innhentede dokumentasjonen vektlagt, og fremstillingen av saken hadde kommet bedre frem enn tidligere. 

Innvilget uføretrygd etter anke til Trygderetten – arbeidsutprøving i egen bedrift

Klienten fikk avslag på uføretrygd både fra NAV Arbeid og ytelser og NAV Klageinstans. Begge instansene mente at han verken var tilstrekkelig utredet og behandlet, og at inntektsevnen ikke var avklart. NAV mente at klienten måtte prøves ut i ekstern bedrift.

I ankeomgangen bisto vi med innhenting av ytterligere dokumentasjon, herunder også korrespondanse med klientens fastlege. Vi argumenterte også for at saken måtte fremlegges for rådgivende overlege i NAV, og at arbeidsutprøvingen i egen bedrift var tilstrekkelig. Momentene ble vektlagt i ankeomgangen, og vedtaket ble omgjort.

Innvilget uføretrygd etter anke til Trygderetten 

Klienten fikk avslag på uføretrygd både fra NAV Arbeid og ytelser og NAV Klageinstans, da de mente at han måtte gjennomføre ytterligere tiltak for å avklare inntektsevnen.

Klienten tok kontakt med oss, og vi bisto han i ankeomgangen. Vi mente at NAV hadde vurdert tiltaksvilkåret feil og at det var flere uklarheter i saken som måtte avklares. Vi etterspurte av den grunn ytterligere uttalelser fra lokalkontoret, uten at det ble imøtegått.

Trygderetten konkluderte med at vårt kontor, med god grunn, hadde etterspurt opplysninger som kunne bidra til å løse saken. Trygderetten opphevet saken, da de mente at de etterspurte opplysningene måtte avklares før man kunne ta stilling til saken. Saken ble sendt tilbake til NAV, som etter kort tid innvilget søknaden om uføretrygd med ung ufør-tillegg.

Innvilgelse av uføretrygd – medlemskapsvilkår

Klienten tok kontakt med oss, etter å ha fått avslag på uføretrygd. NAV vurderte at medlemskapsvikarene ikke var oppfylt, uten nærmere begrunnelse. Etter at vi sendte en klage, omgjorde NAV vedtaket.

Saken viser at det er viktig å kjenne til medlemskapsvilkårene, og deres betydning i NAV-sakene. I denne saken hadde NAV all informasjonen tilgjengelig, men søknaden ble likevel avslått. Saken viser at bistand fra spesialiserte advokater utgjør en forskjell.

Etterbetaling av uføretrygd

Man har rett til å ha inntekt ved siden av uføretrygden. Det er imidlertid regler på hvor høy inntekten kan være, før uføretrygden faller bort. En av våre klienter hadde ved en feil fått utbetalt et honorar som oversteg inntektsgrensen. Uføretrygden ble redusert til kr 0. 

Vår klient kontaktet NAV for å få rettet opp feilen og dokumenterte at honoraret var tilbakebetalt. NAV viste til at feilen ville bli rettet opp i slutten av året, og at han måtte vente til da. Vi bisto han med å sende en anke til Trygderetten, som i samsvar med våre anførsler slo fast at NAV hadde foretatt saksbehandlingsfeil. Trygderetten ga vår klient fullt medhold, og klienten slapp å vente til etteroppgjøret med å få etterbetalt uføretrygden som han hadde krav på. Han fikk dekket utgiftene til advokat.

Innvilget arbeidsavklaringspenger tilbake til søknadstidspunktet for sykepenger 

Klienten fikk avslag på søknad om sykepenger fra NAV. Han hadde ingen inntekter, og først etter at han tok kontakt med oss ble han opplyst om muligheten for å søke om arbeidsavklaringspenger.

Klienten fremsatte søknaden selv, og fikk innvilget stønaden fra søknadstidspunktet. Vi mente at vedtaket var feil, da NAV hadde forsømt sin veiledningsplikt ved å ikke informere klienten om dette da han fikk avslag på sykepenger.

Vi bisto klienten i klage- og ankeomgangen, og innhentet relevant dokumentasjon. Vi anførte at stønaden måtte innvilges tilbake til da han fikk avslag på sykepenger. Klageinstansen omgjorde sitt eget vedtak i ankeomgangen og la særlig vekt på den nye dokumentasjonen. Klienten fikk arbeidsavklaringspengene tilbakedatert til avslagstidspunktet for sykepenger, og NAV dekket klientens utgifter til advokat.

Klient i 40-årene fikk innvilget ung ufør i ankeomgang

Vår klient fikk innvilget uføretrygd i slutten av 30-årene. Hun fikk ikke innvilget rettigheter som ung ufør, og klaget på vedtaket. Vi bisto henne med innhenting av dokumentasjon og sendte en klage til NAV. Hun fikk på nytt avslag, og vi bistå henne med å anke på vedtaket.

Ettersom det var lenge siden hun fylte 26 år og det var lite dokumentasjon i saken, jobbet vi aktivt med å begrunne anken. Vi bisto klienten med innhenting av både fysiske mapper og spesialisterklæring.

Klageinstansen omgjorde vedtaket før saken ble sendt til Trygderetten, både når det gjaldt uføretidspunkt og alvorlighet. Klageinstansen la avgjørende vekt på de opplysningene som var innhentet i klage- og ankeomgangen, særlig spesialisterklæringen. Med hjelp av vår bistand fikk klienten fastsatt uføretidspunktet til før fylte 26 år, og NAV anerkjente at hun hadde en alvorlig sykdom i lovens forstand.

I slike saker har uføretrygdede krav på etterbetaling fra hun søkte om ytelsen. Man vil også få vurdert hvorvidt man har krav på etterbetaling av tillegget i tidligere ytelser.

Erstatning fra NAV for feilbetalt barnebidrag

Klienten tok kontakt med vårt kontor i forbindelse med en sak om tilbakekreving av barnebidrag. Klienten hadde betalt barnebidrag i flere år, til tross for at han ikke hadde bidragsplikt. Han søkte om å få dette tilbakebetalt fra NAV etter forvaltningsrettslige regler, men NAV avslo kravet.

Vi orienterte klienten om at han kunne ha et krav mot NAV etter erstatningsrettslige regler. Vi bisto han med å fremsette kravet, og klienten fikk innvilget full tilbakebetaling med forsinkelsesrenter. Han fikk også innvilget dekning av sine advokatutgifter.

Vårt kontor har erfaring og god kjennskap til både forvaltnings- og erstatningsrettslige regler. Dette var avgjørende for at klientens rettssikkerhet skulle bli ivaretatt.

Endring av uføregrad etter klage – fra 60 til 100 prosent

Klienten fikk innvilget 60 prosent uføretrygd. Han mente at han hadde krav på 100 prosent uføretrygd, og tok kontakt med vårt kontor for bistand.

Vårt kontor mente at NAV hadde gjort en klar feil i denne saken. Vi visste hvem som måtte kontaktes, og vi innhentet relevant dokumentasjon. Etter at vårt kontor sendte en begrunnet klage med ytterligere dokumentasjon, fikk klienten innvilget 100 prosent uføretrygd. NAV erkjente å ha gjort feil, og klienten fikk erstattet store deler av advokatutgiftene.

I denne saken hadde det stor betydning av en av våre ansatte tidlige har jobbet i NAV Klageinstans. Vi hadde god innsikt i NAVs interne struktur, og hvor feilen hadde skjedd.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt