Er du blitt skadet i et trafikkuhell enten som sjåfør, passasjer eller fotgjenger, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for trafikkulykken, og også om ulykken skyldes din egen feil.

  • Etter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for alle kjøretøy. Ansvarsforsikringen skal dekke skaden og/eller tapet som oppstår som følge av ulykken.
  • Dersom kjøretøyet ikke er forsikret, kan du kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen.
  • Det er ofte flere forsikringsselskap som kan ha ansvar i saken. Dette gjelder dersom det dreier seg om både en trafikkskadesak og en yrkesskadesak, eller det har vært flere motorvogner involvert. I det første tilfellet kan det være forskjell i dekningen, og da bør man kreve erstatning fra det selskapet med best dekning. I det andre tilfellet må forsikringsselskapene avklare hvem som er ansvarlig.

Erstatningsutmåling

Etter norsk erstatningsrett skal skadelidte ha full erstatning for sitt økonomiske tap. Erstatningsutmålingen er ulik for voksne og barn. Vi hjelper deg med å identifisere dine tap og finne frem dokumentasjon.

Trafikkskadesaker må håndteres individuelt for at du skal få korrekt erstatning. 

Vi benytter Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader. Et verktøy som også brukes av alle de største forsikringsselskapene, det offentlige og de fleste advokater som jobber med personskade.

Dette kan du ha krav på i erstatning:

Merutgifter

Merutgifter er alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av skaden. For eksempel egenandeler til lege, fysioterapeut og psykolog, medisiner, transport, hjelpemidler, ombygging av bolig og utgifter til pleie og tilsyn m.m. kan kreves erstattet. Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, så er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet.

Inntektstap

Det er det faktiske inntektstapet du har som kan kreves erstattet. Inntektstapet oppstår som regel ikke før det har gått ett år, men det finnes unntak der lønna er basert på provisjon, overtidstillegg eller andre tillegg. 

En arbeidstaker har normalt krav på sykepenger fra NAV i ett år. Dersom du ikke er i stand til å gå tilbake på jobb, etter endt sykemeldingsperiode, søkes det normalt om arbeidsavklaringspenger (AAP), men AAP er lavere enn det som ble utbetalt i sykepenger. Du har da ha krav på å få erstattet differansen.

I mange saker har arbeidsgiver tegnet en uførepensjon, som er inkludert i pensjonsavtalen. Dersom du har en uførepensjon via arbeidsgiver, må du be arbeidsgiver melde fra om at du er blitt skadet og ufør til dette forsikringsselskapet. Du kan da ha krav på en månedlig uførepensjonsutbetaling i tillegg til AAP/uføretrygd.  

Fremtidig inntektstap utbetales på oppgjørstidspunktet. Det kan ta tid før saken er kommet til «oppgjørstidspunktet». Ikke sjelden kan det ta 3-5 år etter at skaden er meldt inn til forsikringsselskapet. 

Fremtidig inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning. Dette vil si at det blir fastsatt en nåverdi på inntekter som vil komme fortløpende i en rekke år fremover og der fordelen ved å få hele engangserstatningen er trukket fra.

Det må i tillegg vurderes om skaden har påført deg et pensjonstap.

Hjemmearbeidserstatning

Hvis du har problemer med å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet på grunn av skaden, kan du ha krav på å få erstattet tapet ditt. Det er viktig å være klar over at man kan kreve erstatning for gratis hjelp som man mottar fra familie og venner.

Eksempler på oppgaver i hjemmet som kan kreves erstattet er: rengjøring, vedlikehold av bolig, hagearbeid, snømåking m.m..

Menerstatning

Dersom du har fått en varig og betydelig skade av medisinsk art, kan du kreve menerstatning. Menerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

I praksis må du ha fått et medisinsk mén på 15 % eller mer for å ha krav på menerstatning. Menvurderingen blir foretatt av en sakkyndig lege. 

Beregningen av menerstatning følger et standardisert system. Størrelsen på erstatningen avhenger av skadelidtes alder, skadelidtes kjønn, grad av medisinsk invaliditet og folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

Oppreisning – Erstatning for ”tort og svie”

Dersom du har vært utsatt for en skade der for eksempel sjåføren til motgående bil har voldt skaden ved forsett eller ved grov uaktsomhet, kan du kreve oppreisning. 

Forsikringsselskapet skal vurdere om du har krav på oppreisning. 

I de fleste sakene kreves ikke oppreisning. Dette er fordi det er vanskelig å sannsynliggjøre at en sjåfør har voldt skaden ved forsett eller ved grov uaktsomhet. Men i noen tilfeller er det på sin plass å kreve oppreisning.

Tap av forsørger – utgifter ved dødsfall

Dersom en trafikkulykke har medført dødsfall har gjenlevende ektefelle, samboer og/eller barn rett til erstatning for tap av forsørger.  

Videre kan det gis erstatning for gravferdsutgifter og andre utgifter som skyldes dødsfallet.

Selv om man kan få erstattet udokumenterte utgifter, er det viktig å ta vare på alle kvitteringer. Det er da lettere å bevise tapet.

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt