Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Trygdesaker – Avslag på stønader fra NAV

Avslag på stønad - advokat Tromsø NAV - Klage advokat Tromsø

 

Det finnes mange forskjellige stønadstyper i Norge. Hva du kan ha krav i stønad beror på hvilken fase du befinner deg i og/eller hvilken sykdom, skade eller lyte du har.

Det som er viktig er at du oppsøker ditt lokale NAV-kontor for å få avklart dine mulighet for støtte, og for å igangsette trygdesaken.

Eksempler på stønader og pensjon:

  • Hjelpe- og grunnstønad
  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Krigspensjon
  • Uførestønad til enslige forsørgere
  • Uførepensjon
  • Etterlattepensjon
  • Barnepensjon
  • Stønad til motorkjøretøy

Veiledning

Du har krav på veiledning fra NAV. Det er derfor viktig at du kontakter NAV. Dersom du ikke har en saksbehandler, anbefaler jeg deg om å avtale et møte med en saksbehandler for å få lagt fram saken din. Saksbehandleren bør kunne gi deg en orientering om hvordan du skal forholde deg til saken din. Får du ikke den hjelpen du trenger kan jeg bistå deg i saken.

Klage på vedtak fra NAV

Dersom du har fått avslag på en stønad eller du mener du har fått for lite i stønad, kan du påklage vedtaket til nærmeste klageinstans. I visse saker må klagen sendes direkte til Trygderetten. Fristen for å klage og anke er seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen og anken skal settes fram for det lokale NAV kontor, med mindre det står noe annet i vedtaket du har mottatt.

Siste ankeinstans er Trygderetten. Det er også mulig å anke en kjennelse fra Trygderetten inn for lagmannsretten.

Dersom du oppfyller kriteriene for fri rettshjelp har man i de fleste klagesakene krav på 7 timer fri rettshjelp. Dersom du får medhold i klagesaken din, skal NAV som hovedregel dekke dine advokatutgifter i klagesaken.

Krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser fra NAV

Dersom du har fått for mye utbetalt fra NAV og NAV har fattet vedtak om tilbakekreving, har jeg erfaring med å bistå i disse sakene.

Det er viktig å være klar over at dersom det foreligger særlige grunner skal NAV ikke sette frem et krav om tilbakebetaling. I vurderingen om det foreligger en ”særlig grunn” skal det blant annet legges vekt på graden av uaktsomhet hos den kravet rettes mot, størrelsen på beløpet, hvor lang tid det er gått og om feilen kan helt eller delvis tilskrives NAV selv.

Jeg tilbyr en uforpliktende samtale

Ring 990 84 444

 

Advokatfirmaet Lindstrøm AS